บุตรที่รัก ถ้อยคำที่เราต้องยึดไว้

Intimacy Monday 6 August 2018 
 
“เพราะว่าคราวเมื่อพระองค์ทรงได้รับพระเกียรติและพระสิริจากพระเจ้าพระบิดา และพระสุรเสียงจากพระสิริอันยิ่งใหญ่ได้มาถึงพระองค์ว่า “ท่านผู้นี้เป็นบุตรของเราและเป็นที่รักของเรา เราพอใจท่านผู้นี้มาก” พวกเราเองก็ได้ยินพระสุรเสียงนี้จากสวรรค์ ขณะที่เราอยู่กับพระองค์ที่ภูเขาบริสุทธิ์นั้น และเรามีคำเผยพระวจนะที่แน่นอนยิ่งกว่านั้นอีก จะเป็นการดีถ้าพวกท่านจะเอาใจใส่คำนั้น เพราะคำนั้นเป็นเสมือนตะเกียงที่ส่องสว่างในที่มืด จนกว่าแสงอรุณจะขึ้น และดาวรุ่ง จะผุดขึ้นในใจของพวกท่าน”
‭‭2 เปโตร‬ ‭1:17-19‬ ‭THSV11‬‬
 
+ อาจารย์เปโตรเป็นพยานถึงความยิ่งใหญ่และการที่พระเยซูคริสต์นั้นเป็นบุตรที่รักของพระองค์ ท่านอยู่ด้วยในเหตุการณ์นั้น 
 
+ พระเยซูคริสต์เป็นบุตรที่รักและพระองค์ทำให้พระบิดา พอใจเป็นอย่างมาก ไม่ง่ายที่จะต้องดำเนินตามน้ำพระทัยของพระองค์ แต่เมื่อเราตัดสินใจแล้ว พระองค์จะได้รับรองในทุกสิ่งที่เราทำ  
 
+ ดังนั้นเราต้องขวนขวายและเอาใจใส่ทุกถ้อยคำที่เป็นพระวจนะของพระองค์ เพื่อเราจะได้ถวายเกียรติแด่พระองค์ อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.