บัพติศมาสะท้อนชีวิตใหม่ และมโนธรรมที่ดี

Intimacy Thursday 28 June 2018
“และโดยทางวิญญาณ พระองค์ได้เสด็จไปบอกพวกวิญญาณที่ติดคุกอยู่ ซึ่งในสมัยก่อนไม่เชื่อฟังพระเจ้า คราวเมื่อพระเจ้าทรงอดทนรอคอยให้กลับใจ ในสมัยโนอาห์ ขณะที่ท่านกำลังต่อเรือใหญ่ ในเรือนั้นมีน้อยคน คือแปดชีวิตรอดผ่านน้ำ บัดนี้น้ำนั้นที่เล็งถึงพิธีบัพติศมาก็ช่วยพวกท่านให้รอดเช่นเดียวกัน ไม่ใช่เป็นการชำระมลทินทางกาย แต่เป็นการวิงวอนพระเจ้าเพื่อจะมีมโนธรรมที่ดี ความรอดนั้นมาโดยทางการคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์”
‭‭1 เปโตร‬ ‭3:19-21‬ ‭THSV11‬‬
 
+ ภาพในพันธสัญญาเดิมได้สะท้อนพันธสัญญาใหม่ อย่างชัดเจน เราจึงต้องมีพระคำสะสม เพื่อความเข้าใจที่แจ่มแจ้งอยู่เสมอ พระวิญญาณยังคงทำงานอยู่อย่างต่อเนื่อง 
+ การบัพคิศมา เป็นการแสดงตัวว่า เราได้ตายต่อตัวเก่า เรารอดโดยพระคุณความเชื่อ และการบัพติศมา เป็นการสร้าง มโนธรรมในชีวิตที่ดี ที่จำนนต่อพระเยซู ที่จะตอบสนองพระคุณพระองค์. 
+ เมื่อพระเยซูเข้ามาในชีวิต มโนธรรมที่ดี ที่ถูกต้องจะถูกทำให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อการดำเนินชีวิตของเราจะถวายเกียรติแด่พระองค์ 

Leave a Comment

Your email address will not be published.