บริสุทธิ์และปราศจากตำหนิเพื่อพระเจ้า

Intimacy Tuesday 4 September 2018
“ดังเช่น ในพระคริสต์ พระเจ้าทรงเลือกเราตั้งแต่ก่อนทรงสร้างโลก เพื่อให้เราบริสุทธิ์และปราศจากตำหนิในสายพระเนตรของพระองค์”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭1:4‬ ‭THSV11‬‬
 
+ พระเยซูเป็นตัวอย่างของพระทัยแห่งการทรงสร้างมนุษย์ที่ไม่มีบาป ใดๆ คือบริสุทธิ์และปราศจากตำหนิ ทั้งสิ้น และพระองค์เลือกเราให้กลับมาหาพระบิดาในเวลาของพระองค์
 
+ แท้จริงแล้วความเป็นมนุษย์ปราศจากบาปมีมาตั้งแต่สมัยอดัมแล้ว สิ่งเหมือนกันคือ พระเจ้าสร้างให้มีความเป็นมนุษย์ 100 % ไม่มีบาป และให้การตัดสินใจโดยอิสระเกิดขึ้นแก่เขา อต่สิ่งที่ต่างคือ อดัมตัดสินใจตามการล่อลวง จากมารซาตานจากการสงสัยในพระทัยพระเจ้า แต่พระเยซูไม่เป็น้ช่นนนั้น พระองค์อยู่ในพระทัย แม้จะโดนมารล่อลวงถึง สามครั้ง ก็ยังผ่านมาได้
 
+ ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเรา เป็นผู้ช่วยเราแล้ว เราจะมีชัยชนะในการดำเนินชีวิต ชัยชนะเหนือการล่อลวง ได้อย่างแน่นอน อาเมน 

Leave a Comment

Your email address will not be published.