บรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

Intimacy Saturday 27 October 2018
“จนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อและในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้า บรรลุถึงความเป็นผู้ใหญ่ คือโตเต็มถึงขนาดความบริบูรณ์ของพระคริสต์”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭4:13‬ ‭THSV11‬‬
+ การใช้ของประทานตามขนาดที่พระเยซูคริสต์มีให้อก่เรานั้น ก็เพื่อช่วยเสริมสร้่าง กันและกันให้ไปถึงความเติบโต และเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อและในความรู้ถึงพระบุตรพระเจ้า และในบั้นปลายคือเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์และบริบูรณ์เหมือนพระองค์ 
+ การเสริมสร้างกันในพระกายจึงยังคงดำเนินต่อไปผ่านการใช้ของประทานที่พระบิดาประทานให้ ให้เราใช้อย่างซื่อสัตย์และด้วยความรัก

Leave a Comment

Your email address will not be published.