บรรดาผู้ถ่อมใจจะเห็นและยินดี ท่านผู้เสาะหาพระเจ้า ขอให้ใจของท่านฟื้นชื่นขึ้น

บรรดาผู้ถ่อมใจจะเห็นและยินดี ท่านผู้เสาะหาพระเจ้า ขอให้ใจของท่านฟื้นชื่นขึ้น
เพลงสดุดี 69:32 KJV
https://bible.com/bible/175/psa.69.32.KJV

เพราะว่าพระบิดาของเราเป็นพระเจ้าแห่งความถ่อมใจ พระองค์ได้แสดงให้เราทั้งหลายเห็นผ่านลักษณะชีวิตของพระเยซูคริสต์ผู้ที่มารับสภาพเป็นมนุษย์และได้ดำเนินอยู่ในความถ่อมใจที่สุดจนถึงความมรณา พระบิดาจึงได้ยกท่านขึ้นสูงกว่าใครในโลกนี้

เหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงได้ทรงยกพระองค์ขึ้นอย่างสูงที่สุดด้วย และได้ทรงประทานพระนามเหนือนามทั้งปวงให้แก่พระองค์
ฟีลิปปี 2:9 KJV
https://bible.com/bible/175/php.2.9.KJV ได้

เมื่อเรารับการแตะต้องจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เต็มด้วยความถ่อมใจ เราจะได้มีประสบการณ์ในความถ่อมอย่างที่พระเยซูเป็นและการอวยพรตามพระทัยของพระบิดาก็จะมาถึงเราในเวลาอันสมควร

เช่นเดียวกันกับการที่เรามีชีวิตแห่งการแสวงหาพระเจ้า ใกล้ชิดติดสนิท พูดคุยและอธิษฐานกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ จิตวิญญาณเราจะรับการเติมเต็มและรับการฟื้นฟูภายในจิตใจอย่างเต็มเปี่ยม

ขอบพระคุณพระเจ้าในความเมตตาของพระองค์สืบไป ไปเป็นนิตย์

ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.