น้ำพระทัยสูงสุดของพระองค์คือให้เราทั้งหลาย ไม่มีโรคภัย แข็งแรงและสมบูรณ์อยู่เสมอ

14ครั้นพระเยซูเสด็จเข้าไปในเรือนของเปโตร พระองค์ก็ทอดพระเนตรเห็นแม่ยายของเปโตรนอนป่วยจับไข้อยู่ 15พระองค์ทรงถูกต้องมือนาง ไข้นั้นก็หาย นางจึงลุกขึ้นปรนนิบัติเขาทั้งหลาย มัทธิว 8 : 14-15

พระเยซูคริสต์ ให้ฤทธิ์เดชเราในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บทั้งสิ้น น้ำพระทัยสูงสุดของพระองค์คือให้เราทั้งหลาย ไม่มีโรคภัย แข็งแรงและสมบูรณ์อยู่เสมอ

แม่ยายเปโตร ป่วยและมีไข้ ซึ่งอาจมีอาการตัวร้อน ด้วย ( ภาษาอังกฤษ ใช้ lying sick and fevering ) คือทั้งนอนป่วย และมีไข้ ตัวร้อน และเมื่อพระเยซู แตะต้องมือของนาง ไข้นั้นก็หายไป ( the fever left her ) คือ ไข้ได้ออกไปจากร่างกายนาง

นี่คือสิ่งที่เราทั้งหลายต้องเชื่อ เชื่อในพระนามพระเยซูว่า พระองค์โปรดรักษาการป่วยไข้ ทั้งสิ้นได้ แม้จะเป็นไข้ทั่วไป อย่างเหตุการณ์ในตอนนี้ เราต้องมีความเชื่ออย่างเข้มแข็ง และกล้าประกาศชัยชนะเหนือโรคภัยทั้งสิ้น ในนามของพระเยซู

โปรดให้ฤทธิ์เดชของพระคริสต์ และการขับเคลื่อนของพระวิญญาณบริสุทธิ์นำหน้า การปรนนิบัติพระองค์ในชีวิตของเราทั้งหลาย ด้วย

สรรเสริญพระบิดา

ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.