น้ำพระทัยของพระบิดาคือการที่เราทั้งหลายเกิดผล

น้ำพระทัยของพระบิดาคือการที่เราทั้งหลายเกิดผล

การเกิดผลเป็นสิ่งหนึ่งที่พระบิดาโปรดอวยพรแก่เราทั้งหลายที่เป็นลูกที่รักของพระองค์ พระบิดาเป็นผู้ประทานการเกิดผลให้แก่เรา

ตั้งแต่แรกสร้างโลกการเกิดผลอย่างทวีคูณเป็นน้ำพระทัยที่สมบูรณ์ที่พระองค์ประทานแก่มนุษย์ จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะรับรู้และเชื่อวางใจได้ว่าชีวิตคริสเตียนจะเป็นชีวิตแห่งการเกิดผลเสมอ

เมื่อเราทำตามน้ำพระทัยที่พระองค์ได้กำหนดเอาไว้และทำในส่วนของเราอย่างเต็มที่ การเกิดผลจึงเป็นสิ่งที่ไม่ไกลตัวเราอีกต่อไป ไม่ว่าอุปสรรคหรือปัญหาที่อยู่ตรงหน้าจะเป็นอย่างไร การเกิดผลตามน้ำพระทัยในชีวิตของเราก็จะไม่เปลี่ยนแปลง

ท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเรา แต่เราได้เลือกท่านทั้งหลาย และได้แต่งตั้งท่านทั้งหลายไว้ให้ท่านจะไปเกิดผล และเพื่อให้ผลของท่านอยู่ถาวร เพื่อว่าเมื่อท่านทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเรา พระองค์จะได้ประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่าน

ยอห์น 15:16 KJV

https://bible.com/bible/175/jhn.15.16.KJV

Leave a Comment

Your email address will not be published.