น้ำนมฝ่ายวิญญาณ

Intimacy Tuesday 5 june 2018
“เช่นเดียวกับทารกแรกเกิด จงปรารถนาน้ำนมฝ่ายวิญญาณที่ไร้สิ่งเจือปน เพื่อโดยน้ำนมนั้นพวกท่านจะเติบโตขึ้นสู่ความรอด ในเมื่อพวกท่านได้ชิมแล้วว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงดีเลิศ”
‭‭1 เปโตร‬ ‭2:2-3‬ ‭THSV11‬‬
 
+ วิญญาณจิตของเราต้องการอาหารที่ทำให้เราได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณ ซึ่ง ก็คือพระวจนะ และพระวิญญาณบริสุทธิ์คือผู้ช่วยที่สำคัญที่สุด ที่จะทำให้เราเข้าใจและเป็นกำลังให้กับเราในทุกทาง ขอโปรดเมตตาลูกด้วย พระบิดา !

Leave a Comment

Your email address will not be published.