นี่แน่ะ เราจะทำพันธสัญญา เราจะทำการอัศจรรย์ต่อหน้าประชากรทั้งสิ้นของเจ้า

10แล้วพระองค์ตรัสว่า “นี่แน่ะ เราจะทำพันธสัญญา เราจะทำการอัศจรรย์ต่อหน้าประชากรทั้งสิ้นของเจ้า ซึ่งไม่เคยมีใครทำในทั่วพิภพและในประชาชาติทั้งสิ้น ประชาชนทั้งหมดซึ่งเจ้าอยู่ท่ามกลางเขานั้น จะได้เห็นราชกิจของพระยาห์เวห์ เพราะสิ่งที่เราจะทำต่อเจ้านั้นจะเป็นสิ่งที่น่าเกรงขาม อพย 34:10

พระเจ้าได้ทำพันธสัญญากับโมเสสและชนชาติอิสราเอล และพระองค์ได้ทำตามสัญญานั้น ในการขจัดศัตรูที่อยุ่ในดินแดนที่พระองค์สัญญาให้กับพวกเขา ให้หมดไป ตราบที่พวกเขาเชื่อฟังพระองค์

พระเจ้าได้ทำพันธสัญญากับเราเช่นกัน และพระองค์ได้ทำตามที่พระองค์ได้บอก อย่างต่อเนื่องและต่อไป เรามีหน้าที่รับพันธสัญญาที่พระองค์ให้กับเรา รักษาแลเชื่อในพระสัญญานี้ว่าพระองค์จะกระทำให้สำเร็จ พระวจนะได้กล่าวถึงพันธสัญญาของพระองค์ไว้อย่างมากมาย เมื่อเรารับพันธสัญญาและกระทำตามด้วยความเชื่อ เราจะประสบผลสำเร็จ อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.