นี่คือพันธสัญญาของเรากับเจ้า เจ้าจะเป็นบิดาของประชาชาติมากมาย

3อับรามก็ซบหน้าลงถึงดิน พระเจ้าตรัสแก่ท่านว่า 4“นี่คือพันธสัญญาของเรากับเจ้า เจ้าจะเป็นบิดาของประชาชาติมากมาย 5ชื่อของเจ้าจะไม่ใช่อับรามอีกต่อไป เจ้าจะมีชื่อใหม่คืออับราฮัม เพราะเราให้เจ้าเป็นบิดาของประชาชาติมากมาย ปฐก 17: 3-5
พระเจ้าพูดกับอับราม ถึงพันธสัญญาที่มีแก่ท่าน พระองค์สัญญาจะให้ท่านเป็นบิดาแห่งประชาชาติ  และพระองค์เปลี่ยนชื่อท่านเป็น อับราฮัม คือบิดาแห่งมวลชน
ชื่อก็มีส่วนส่งเสริมต่อการดำเนินวิถีที่พระเจ้าจะนำ อย่างที่พระเจ้าได้ทำแก่อับราฮัม
 เราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนชื่อ แต่ให้เราได้เรียกชื่อตามพระสัญญาในพระวจนะ ในวิถีที่เราดำเนินชีวิต  เพราะพระสัญญานี้ก็เป็นของลูกของพระองค์เช่นเราด้วยเช่นกัน เมื่อเราประกาศพระสัญญาของพระองค์ เรามีความเชื่อและดำเนินชีวิตด้วยความหวังใจ พระองค์จะกระทำให้สำเร็จ อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.