นำวิญญาณจิตกลับมาหาพระบิดา

Intimacy Saturday 19 May 2018 
“พี่น้องของข้าพเจ้า ถ้าใครในพวกท่านถูกหลอกให้หลงผิดไปจากความจริงและมีคนนำเขากลับมา ให้คนนั้นรู้เถิดว่าผู้ที่นำคนบาปกลับจากทางผิดของเขา จะช่วยวิญญาณจิตของคนบาปนั้นให้รอดจากความตาย และจะทำให้บาปมากมายได้รับการอภัย”
‭‭ยากอบ‬ ‭5:19-20‬ ‭THSV11‬‬
 
+ ทุกๆวัน มีคนกำลังจะตาย ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์อะไร ถ้าเขาไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์ เขาก็ไม่อาจรอดได้
 
+ เรามีหน้าที่ ที่สำคัญในการนำวิญญาณจิตคนมากมาย กลับมาหาพระบิดา ผ่านทาง พระเยซู เราต้องซื่อสัตย์ในการนี้  มีวิญญาณจิตอีกมากที่ต้องการความรอดนิรันดร์ ขอพระบิดาใช้เราทั้งหลายด้วย. 

Leave a Comment

Your email address will not be published.