นบนอบผู้มีสิทธิอำนาจ

Intimacy Monday 11 June 2018
“พวกท่านจงยอมเชื่อฟังผู้มีสิทธิอำนาจ เพราะเห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นจักรพรรดิผู้มีอำนาจ หรือจะเป็นบรรดาผู้ว่าราชการเมืองที่จักรพรรดิส่งไปให้ลงโทษผู้ทำชั่วและยกย่องผู้ทำดี”
‭‭1 เปโตร‬ ‭2:13-14‬ ‭THSV11‬‬
 
+ การนบนอบเชื่อฟังผู้ที่มีสิทธิอำนาจ บนโลกนี้ เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า เพื่อเราจะดำเนินชีวิตด้วยความปลอดภัยไม่ถูก ข่มเหงในเวลาที่ยังมาไม่ถึง  
 
+ คนไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์ก็ปกครองเราได้ เมื่อท่านเหล่านั้น ได้สิทธิอำนาจมา เพื่อให้การเป็นไปของโลกยังดำเนิน อยู่  เราต้องเชื่อฟัง 

Leave a Comment

Your email address will not be published.