ท่านเป็นบุตรที่รักของเรา เราชอบใจท่านมาก

ทันทีที่พระองค์เสด็จขึ้นมาจากน้ำ ก็ทอดพระเนตรเห็นท้องฟ้าแหวกออก และพระวิญญาณดุจนกพิราบเสด็จลงมาประทับบนพระองค์ 11แล้วมีพระสุรเสียงมาจากฟ้าสวรรค์ว่า “ท่านเป็นบุตรที่รักของเรา เราชอบใจท่านมาก” มาระโก 1: 10-11

พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เข้ามาประทับบนพระเยซู พระวิญญาณบริสุทธิ์มีรูปร่างดุจนกพิราบ เข่นเดียวกับที่ ผู้เชื่อได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้าไปภายในชีวิตเมื่อพวกเขาต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นผู้ช่วยให้รอด

พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ลงมาเพื่ออยู่เหนือพระเยซูคริสต์ และพระวิญญาณฯช่วยท่านในการทำพระราชกิจของพระบิดา ในอีกมากมายหลังจากนั้น

พระคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้า เป็นบทบาทที่สำคัญยิ่งที่จะเชื่อมระหว่างมนุษย์และพระบิดา พระบิดาได้พูดกับพระบุตรให้เราได้เห็นในครั้งแรก และพระบิดาโปรดพอพระทัยพระบุตร

เราต้องรักษาและดำเนินชีวิตให้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระบิดา อยู่เสมอ

1. ชีวิตที่รับการขับเคลื่อนโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์
2. ชีวิตที่เป็นที่พอพระทัยพระบิดา

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.