ท่านทั้งหลายได้รับประสบการณ์ มากมายโดยไร้ประโยชน์หรือ

Intimacy Sunday 17 February 2019
“ท่านทั้งหลายได้รับประสบการณ์ มากมายโดยไร้ประโยชน์หรือ? ถ้าเป็นการไร้ประโยชน์จริงๆ แล้ว พระองค์ผู้ประทานพระวิญญาณแก่ท่านทั้งหลาย และทรงสำแดงฤทธานุภาพท่ามกลางพวกท่าน ทรงทำเช่นนั้นโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติ หรือโดยความเชื่อของพวกท่าน ตามที่ได้ฟัง?”
‭‭กาลาเทีย‬ ‭3:4-5‬ ‭THSV11‬‬
+ พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ได้สวมทับผู้เชื่อตามที่พระเยซูได้ สัญญาเอาไว้ก่อนหน้านี้ พระองค์จะอยู่ในเราและประทานประสบการณ์ การช่วยเหลือ และความมั่นใจให้แก่เรา
+ เมื่อเราใกล้ชิดสนิทสนม ได้ฟังสิ่งที่พระองค์จะพูดกับเราในวิญญาณจิต เราจะยิ่งรู้ว่า เราอยู่ในความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับพระองค์ ไม่ใช่กฎธรรมบัญญัติ

Leave a Comment

Your email address will not be published.