ท่านกำลังวิ่งแข่งดีอยู่แล้ว ใครเล่าขัดขวางท่านไม่ให้เชื่อฟังความจริง

Intimacy Monday 18 March 2019
“ท่านกำลังวิ่งแข่งดีอยู่แล้ว ใครเล่าขัดขวางท่านไม่ให้เชื่อฟังความจริง การเกลี้ยกล่อมอย่างนั้นไม่ได้มาจากพระองค์ผู้ทรงเรียกท่านทั้งหลาย”
‭‭กาลาเทีย‬ ‭5:7-8‬ ‭TH1971‬‬
+ สิ่งดีต่างๆ ที่เราตั้งใจทำเพื่อพระนามของพระเยซูคริสต์นั้น ก็เป็นสิ่งที่ดี แต่เมื่อเรามีพระวจนะที่สำแดงความจริงอย่างชัดเจนแล้ว เราก็ไม่จำเป็นต้องทำในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์
+ การเข้าสุหนัตไม่ได้ผิด อะไร แต่พระวจนะบอกว่ามันไม่เป็นประโยชน์ เมื่อเราให้พระคุณเป็นผุ้ที่นำเรา อยู่เหนือธรรมบัญญัติ
+ ขอบคุณพระเจ้าที่ชีวิตเราอยู่เหนือธรรมบัญญัติ และ อยู่ใต้พระคุณอันอุดมของพระเยซูคริสต์

Leave a Comment

Your email address will not be published.