ท่าทีแห่งการแสวงหาและนมัสการพระเจ้านั้นมีความสำคัญ

18เพราะว่าในคนจำนวนมากมายนั้น มีคนมากซึ่งมาจากเอฟราอิม มนัสเสห์ อิสสาคาร์ และเศบูลุนที่ยังไม่ได้ชำระตัวให้บริสุทธิ์ แต่พวกเขาก็รับประทานปัสกาแม้ขัดต่อข้อบัญญัติ ดังนั้นเฮเซคียาห์ทรงอธิษฐานเผื่อพวกเขาว่า “ขอพระยาห์เวห์ผู้ประเสริฐทรงให้อภัยแก่ทุกๆ คน 19ผู้ตั้งใจแสวงหาพระเจ้า คือพระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา ถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นไปตามกฎของความบริสุทธิ์แห่งสถานนมัสการนี้” 

2 พงศาวดาร 30:18-19 THSV11

https://www.bible.com/th/bible/174/2CH.30.18-19.THSV11


ท่าทีแห่งการแสวงหาและนมัสการพระเจ้านั้นมีความสำคัญ กว่าบัญญัติ และแม้ว่าท่าทีถูก แต่การกระทำไม่ได้เป็นไปตามแบบแผนที่พระเจ้าวางไว้ พระเจ้าก็โปรดให้อภัย ผ่านทางกษัตรย์เฮเซคียาห์ แม้ท่านไม่ได้ทำหน้าที่เป็นปุโรหิตในการชำระบาปแทนประชาชน แต่ด้วยพระเมตตาคุณ ขอพระเจ้าแล้ว พระองค์ก็โปรดให้อภัยพวกเขา 


ท่าทีแห่งการนบนอบ เข้าใกล้ชิดพระเจ้าทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ จึงเป็นท่าทีที่มีความสำคัญอย่างมาก แม้ว่าพระวิญญาณปรารถนาจะสนิทสนม ใกล้ชิดกับเรา แต่ถ้าเรามีท่าทีที่เต็มไปด้วยความบาป ต่าง  ๆ  ก็จะทำให้ท่านเสียใจ และส่งผลต่อวิญญาณจิตของเราเอง 
เราจึงต้องสำรวจท่าทีของเราเองเสมอ 

ท่าทีแห่งการประกาศแผ่นดินของพระเจ้าก็เช่นกัน พรเยซูสอน ไม่ให้ทำเพื่อผลประโยชน์ใด ๆ  แต่ให้ทำหน้าที่ตามที่พระเยซูได้สั่งเท่านั้น และเราเห็นถึงการดูแลพระเจ้าผ่านประชาชนในหมู่บ้านที่พวกเขาได้ไปทั้งสิ้น การเกิดผลอย่างมากมายได้เกิดขึ้นเช่นกัน 

แล้วพระองค์ทรงใช้เขาทั้งหลายไปประกาศแผ่นดินของพระเจ้าและรักษาคนป่วยให้หาย พระองค์ทรงสั่งพวกเขาว่า “อย่าเอาอะไรไปใช้ตามทาง เช่นไม้เท้า หรือย่าม หรืออาหาร หรือเงิน หรือเสื้อสองตัว ลูกา 9:2-3 THSV11 


ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ ให้ท่าทีเหล่านี้ เป็นจริงในชีวิตของเราเสมอ

อาเมน

ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.