ท่าทีนั้นสำคัญยิ่งต่อการเดินติดตามพระบิดา

ประชาชนก็พากันบ่นต่อว่าโมเสสว่า “เราจะเอาอะไรดื่ม?” โมเสสก็ร้องทูลพระยาห์เวห์ พระยาห์เวห์จึงทรงชี้ให้ท่านเห็นต้นไม้ต้นหนึ่ง เมื่อท่านโยนมันลงน้ำ น้ำก็จืด ณ ที่นั้น พระองค์ประทานกฎเกณฑ์และกฎหมายไว้ อีกทั้งทรงลองใจพวกเขา
อพยพ 15:24‭-‬25 THSV11
https://bible.com/bible/174/exo.15.24-25.THSV11

หลังจากที่ได้รับการช่วยกู้และมีเสียงร้องบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าจากโมเสสและมิเรียม พวกเขาเดินทางและก็กระหายน้ำ และน้ำที่พวกเขาคิดว่าจะดับกระหายได้ กลับเป็นนำ้ที่ขม พวกเขาจึงดื่มไม่ได้และสิ่งที่เขาตอบสนองก็คือการบ่นต่อว่าโมเสส

ท่าทีนั้นสำคัญยิ่งต่อการเดินติดตามพระบิดา พระเจ้าของเรา การตอบสนองต่อสิ่งเราเผชิญหน้าอยู่แต่บะครั้งจะเป็นชนชาติอิสราเอลแบบนี้ไหม เมื่อบางสิรงมิได้เป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้ เราตอบสนองต่อพระบิดาด้วยท่าทีแบบใด ขอ พระวิญญาณบริสุทธิ์ ช่วยเราทุกครั้งให้ตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วย ท่าที ที่ถูกต้อง ตามพระทัยพระองค์ อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.