ทุกส่วนถูกเชื่อมต่อเป็นพระวิหารบริสุทธิ์

Intimacy Wednesday 3 October 2018
“ในพระองค์นั้นทุกส่วนของโครงสร้างถูกเชื่อมต่อกันและเจริญขึ้นเป็นวิหารอันบริสุทธิ์ในองค์พระผู้เป็นเจ้า”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭2:21‬ ‭THSV11‬‬
 
+ ผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ทุกคนนั้น จะรับการเปลี่ยนแปลงจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และมีชีวิตแห่งการเสริมสร้างกันและกันในพระกาย 
+ พระเยซูคริสต์ผู้เป็นศรีษะจะนำให้เราแต่ละคนรับการเสริมสร้างเพื่อพระกายของพระองค์ พระองค์จะนำการเชื่อมต่อกันและกันเป็นวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์ 
+เราต้องมีส่วนให้พระองค์เข้ามาเปลี่ยนแปลง ในการงานนี้ ชีวิตเราต้องจำนนต่อพระวิญญาณพระองค์ทุกวัน

Leave a Comment

Your email address will not be published.