ทุกสรรพสิ่งที่พระเจ้าสร้าง พระองค์ดูแลอย่างดี

Intimacy Sunday 30 December 2018
“พระองค์ ทรงทำให้น้ำพุพลุ่งขึ้นมาในหุบเขา น้ำนั้นก็ไหลไปตามหว่างเขา ให้บรรดาสัตว์ป่าได้ดื่ม และให้ลาป่าดับความกระหายของมัน ที่ริมน้ำนั้น นกในอากาศจึงได้มีที่อาศัย มันร้องอยู่ท่ามกลางกิ่งไม้ พระองค์ทรงรดน้ำภูเขาจากที่ประทับอันสูงของพระองค์ แผ่นดินโลกก็อิ่มด้วยผลแห่งพระราชกิจของพระองค์”
‭‭สดุดี‬ ‭104:10-13‬ ‭THSV11‬‬
+ พระบิดาสร้างทุกสรรพสิ่ง ขึ้นตามพระทัยของพระองค์แล้ว พระองค์ยังได้ดูแลสิ่งที่พระองค์ได้สร้างเอาไว้อย่างดี พระองค์ให้น้ำได้เป็นที่ดับกระหายของสัตว์นานา พันธุ์ รวมถึงนกต่างๆ ที่มาหากินด้วย
+ พระบิดาดูแลทุกสรรพสิ่งตามธรรมชาติของมัน แล้ว ชีวิตของเราก็เช่นกัน ที่พระองค์จะได้ดูแลอย่างดี ไม่มีสิ่งใดขาดไปได้เลย เราจึงขอบคุณพระเจ้าได้ในทุกๆวัน ที่เรามีชีวิต มีลมหายใจ และจะได้สรรเสริญนมัสการพระองค์ตลอดชีวิตของเรา อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.