ทุกสรรพสิ่งที่พระเจ้าสร้างได้ทำหน้าที่ของมันอย่างดี

Intimacy Tuesday 1 January 2019
“ภูเขาสูงเป็นของเลียงผา หินเป็นที่ลี้ภัยของตัวกระจงผา พระองค์ทรงตั้งดวงจันทร์ให้กำหนดฤดู ดวงอาทิตย์รู้จักเวลาตกของมัน พระองค์ ทรงให้เกิดความมืด และนั่นเป็นกลางคืน ในเวลาเช่นนั้น สัตว์ทั้งสิ้นของป่าไม้คลานออกมา”
‭‭สดุดี‬ ‭104:18-20‬ ‭THSV11‬‬
+ พระบิดาสร้าง ทุกอย่างตามพระทัยของพระองค์และให้แต่ละสิ่งได้ทำหน้าที่ของมันเอง พระองค์กำหนดวัน คืนไว้ ตั้งแต่ที่พระองค์ได้สร้างโลกนี้ขึ้น
+ พระบิดาก็มีแผนงานให้กับเราแต่ละคนได้ทำ พระองค์มีแผนงานให้เรารับผิดชอบตลอดชีวิตของเรา เราต้องตระหนักและไม่ละเลย และเราต้องพึ่งพาพระวิญญาณที่จะช่วยให้การนั้นสำเร็จได้
ขอพระเกียรติเป็นของพระองค์สืบๆไปเป็นนิตย์

Leave a Comment

Your email address will not be published.