ที่โสโดมถ้าเราพบคนชอบธรรมในเมืองห้าสิบคน เราจะละเว้นเมืองนั้นทั้งเมืองเพราะเห็นแก่พวกเข

พระยาห์เวห์ตรัสว่า “ที่โสโดมถ้าเราพบคนชอบธรรมในเมืองห้าสิบคน เราจะละเว้นเมืองนั้นทั้งเมืองเพราะเห็นแก่พวกเขา” ปฐก 18:26
พระเจ้ามีเมตตาที่จะคุยกับอับราฮัมเมื่อ ท่านต่อรอง ขอการไว้ชีวิต  พระอง์ตร้สตอบแก่ท่านและได้ให้โลทและครอบครัวปลอดภัย
บางครั้งเราอธิษฐาน วิงวอนต่อพระองค์ ในเรื่องคนบ้างก็จทำให้เราสามารถที่จะทำให้พระเจ้าโปรดฟังและวิธีช่วยให้แ่ก่เราอย่างเจาะจง
พระเจ้าของเราฟังเสียงร้องทูลวิงวอนของเราเสมอ เพียงเราแค่อธิษฐานเท่าน้ั้น การวิงวอนต้องทำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการสร้างชีวิตแห่งความไว้วางใจ การกรับพระพรร่วมกันกับพระองค์

Leave a Comment

Your email address will not be published.