ที่ทรงเรียกท่านก็เพื่อให้มีเสรีภาพ อย่าเอาเสรีภาพของท่านเป็นช่องทางที่จะปล่อยตัวไปตามเนื้อหนัง

Intimacy Thursday 21 March 2019
13ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย ที่ทรงเรียกท่านก็เพื่อให้มีเสรีภาพ อย่าเอาเสรีภาพของท่านเป็นช่องทางที่จะปล่อยตัวไปตามเนื้อหนัง แต่จงรับใช้กันและกันด้วยความรักเถิด กท.5:13
  • พระเจ้าเรียกเราเพื่อเราอยู่ใต้ร่มพระคุณและดำเนินชีวิตในเสรีภาพที่พระองค์เมตตา พระองค์มีพระทัยที่ดีเลิศให้แก่เรามาก และไม่ปรารถนาจะควบคุมเรา แต่เราเองที่ต้องยอมให้พระวิญญาณเข้ามานำหน้าชีวิตของเรา
  • เราต้องให้พระวิญญาณควบคุมเนื้อหนังของเรา ไม่ปล่อยตัวเราตามเนื้อหนัง พระวิญญาณเท่านั้นที่จะช่วยเรา
  • การปรนนิบัติพระคริสต์ด้วยความรัก นั่นก็มาจากพระวิญญาณที่ทำงานอยู่ภายในเราอยู่ตลอดเวลา
  • ประสบการณ์ความรักจากพระเยซูจะทำให้เราปรนนิบัติผู้อื่นด้วยใจรักเช่นกัน

Leave a Comment

Your email address will not be published.