ที่ถูกก็คือ พระเจ้าทรงรู้จักท่านแล้ว เหตุไฉนท่านจึงจะกลับไปหาวิญญาณต่างๆซึ่งอ่อนแอและอเนจอนาถ และอยากจะเป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นอีก 

inttimacy Wednesday 6 March 2019
แต่ก่อนนี้เมื่อท่านทั้งหลายยังไม่รู้จักพระเจ้า ท่านเป็นทาสของสิ่งซึ่งโดยสภาพแล้วไม่ใช่เทพเจ้าเลย 9แต่บัดนี้เมื่อท่านรู้จักพระเจ้าแล้ว หรือที่ถูกก็คือ พระเจ้าทรงรู้จักท่านแล้ว เหตุไฉนท่านจึงจะกลับไปหาวิญญาณต่างๆซึ่งอ่อนแอและอเนจอนาถ และอยากจะเป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นอีก 10ท่านถือวัน เดือน ฤดู และปี 11ข้าพเจ้าเกรงว่าการที่ข้าพเจ้าได้ทำเพื่อท่านนั้นจะไร้ประโยชน์ กท 4:8-11
  • เมื่อพระเจ้าเรียกเราและเราได้กลับมาหาพระองค์แล้ว เราก็ต้องละทิ้งสิ่งที่เป็นรูปเคารพทั้งหมดที่เราเคยยึดถือ เพราะไม่มีประโยช์นอีกต่อไป
  • เมื่อเราไม่ได้มีชีวิตที่ติดสนิทใกล้ชิดพระเจ้า โอกาสที่เราจะถูกสิ่งเดิม ๆ ล่อลวงเราให้หลงเจิ่นไปก็มีมาก ดังนั้นเราต้องรักษาความหิวกระหายฝ่ายวิญญาณเอาไว้เสมอ เพื่อเราจะไม่ถูกล่อลวงให้หลงไป
  • ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ ปกป้องและเพิ่มพูนความหิวกระหายให้มีมากขึ้นทุกวัน

Leave a Comment

Your email address will not be published.