ที่จริงคนกลางไม่ได้เป็นตัวแทนของฝ่ายเดียว แต่พระเจ้าทรงเป็นหนึ่ง

Intimacy Monday 25 February 2019
บรรดาพระสัญญาที่ได้ประทานไว้แก่อับราฮัมและพงศ์พันธุ์ของท่านนั้น ไม่ได้ตรัสว่า “และแก่พงศ์พันธุ์ทั้งหลาย” เหมือนอย่างกับประทานแก่คนหลายคน แต่เหมือนกับประทานแก่คนผู้เดียวคือ “แก่พงศ์พันธุ์ของท่าน”  นั่นคือพระคริสต์ 17ข้าพเจ้าว่าธรรมบัญญัติซึ่งมาภายหลังถึงสี่ร้อยสามสิบปี จะทำให้พันธสัญญาซึ่งพระเจ้าได้ทรงตั้งไว้เมื่อก่อนนั้นเป็นโมฆะไม่ได้ 18เพราะว่าถ้าได้รับมรดกโดยธรรมบัญญัติ ก็ไม่ใช่ได้โดยพระสัญญาอีกต่อไป แต่พระเจ้าประทานมรดกนั้นให้แก่อับราฮัมโดยพระสัญญา 19ถ้าเช่นนั้น มีธรรมบัญญัติไว้ทำไม? ที่เพิ่มธรรมบัญญัติก็เพราะการละเมิด จนกว่าพงศ์พันธุ์ตามพระสัญญานั้นจะมาถึง พวกทูตสวรรค์ได้ตั้งธรรมบัญญัตินั้นไว้โดยมือของคนกลาง 20ที่จริงคนกลางไม่ได้เป็นตัวแทนของฝ่ายเดียว แต่พระเจ้าทรงเป็นหนึ่ง กท.3:16-18
  • ธรรมบัญญัติถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้า พระยาเวห์ และพระองค์ไม่ได้ยกเลิกธรรมบัญญัตินั้น แต่พระองค์เตรียมหนทางให้สำหรับพระเยซูที่จะมาทำให้พระบัญญัติสมบูรณ์ ผ่านพระองค์
  • พระเจ้าประทานมรดกให้แก่อับบราฮัมเป็นพระสัญญา ก่อนที่ธรรมบัญญัติจะเกิดขึ้นภายหลัง และมาทำให้สมบูรณ์โดยพระเยซู ดังนั้นพระสัญญาจึงมาก่อนและเป็นพระคุณที่พระองค์ได้ประทานแก่ ธรรมบัญญัติทำให้เรารู้ว่าเป็นผู้ที่ล่วงละเมิดสิ่งที่พระองค์ได้กล่าวไว้ทั้งสิ้น และเราไม่มีทางดำเนินในธรรมบัญญัติได้เลย ถ้าไม่มีพระเยซูเข้ามานำชีวิต ความสมบูรณ์ทั้งสิ้นจึงอยู่ที่พระเยซูแต่เพียงผู้เดียว

Leave a Comment

Your email address will not be published.