ทิ้งตัวเก่า

Intimacy Thursday 1 November 2018
“แต่ท่านทั้งหลายไม่ได้เรียนรู้ถึงพระคริสต์แบบนั้น พวกท่านเคยฟังเรื่องของพระองค์แล้วอย่างแน่นอน และเคยได้รับการสอนเรื่องพระองค์ตามสัจธรรมที่อยู่ในพระเยซูแล้ว คือได้รับการสอนให้ทิ้งตัวเก่าของพวกท่าน ที่คู่กับการประพฤติแบบเดิม ซึ่งถูกตัณหาล่อลวงทำให้พินาศไป”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭4:20-22‬ ‭THSV11‬‬
 
+ เรารู้จักพระเยซูและคำสอนทั้งสิ้นที่พระองค์สอนเรา ทำให้เราเป็นคนใหม่ คือสิ่งเก่าๆ จะต้องร่วงไปกลายเป็นสิ่งใหม่ การประพฤติแบบเดิมๆ จะไม่มีอีกต่อไป ตัณหาจะไม่มีส่วนใดๆ กับชีวิตผู้เชื่อ
 
+ การเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์จึงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้เชื่อที่จะสะท้อนพระสิริพระเยซู

Leave a Comment

Your email address will not be published.