ทางชอบธรรมที่เป็นคำตอบ

Intimacy Saturday 16 June 2018
“เพราะว่าถ้าพวกเขาไม่ได้รู้จักทางชอบธรรมนั้นเสียเลย ก็ยังจะดีกว่าที่พวกเขาได้รู้แล้ว แต่กลับหันหลังให้วิสุทธิบัญญัติที่ทรงมอบแก่พวกเขานั้น สิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาก็เป็นไปตามสุภาษิตซึ่งเป็นความจริงที่ว่า “สุนัขเลียกิน สิ่งที่มันสำรอกออกมา” และ “สุกรที่คนล้างมันให้สะอาดแล้ว กลับลุยลงไปนอนในโคลนอีก””
‭‭2 เปโตร‬ ‭2:21-22‬ ‭THSV11‬‬
 
+ เมื่อพระบิดาให้เราได้รู้ความจริงในพระวจนะแล้ว เราต้องตอบสนองในส่วนของเราอย่างดีที่สุด เพราะว่าราต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เรารู้ เราไม่อาจปฏิเสธความจริงที่พระองค์มอบให้ได้เลย 
 
+ ผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วก้ไม่ควรที่จะกลับไปดำเนินชีวิตในความบาปอีกต่อไป พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นผู้ที่ปลดปล่อยและช่วยเราให้ผ่านทุกความยากลำบากทั้งสิ้นได้ น่าดำเนินชีวิตในแบบเพิมอีกต่อไป ขอพระคุณพระบิดาโอบอุ้มลูกไว้ด้วย
 

Leave a Comment

Your email address will not be published.