ทั่วทุกประชาชาติจะต้องจำนน ต่อฤทธานุภาพพระยาเวห์

“เพราะเราทราบการงานของเขาและความคิดของเขา และเราจะมารวบรวมบรรดาประชาชาติและภาษาทั้งสิ้น และเขาจะมาเห็นสง่าราศีของเรา ” หนังสืออิสยาห์ 66:18 KJV https://www.bible.com/th/bible/175/ISA.66.18.KJV


ประชาชาติ ทั่วทุกประชาชาติจะต้องจำนน ต่อฤทธานุภาพพระยาเวห์ ผู้เป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่งใน กัลปจักรวาล 

พระยาเวห์ เป็นวานนี้ วันนี้ และสืบ ๆ  ไปเป็นนิตย์ พระองค์รู้ทุกความคิดและท่าทีในใจของมนุษย์ทั่วทั้งประชาชาติ พระองค์ยังควบคุมทุกสิ่งอยู่ แม้ว่าพวกเขาจะดำเนินชีวิตโดย ละทิ้งความจริงของพระองค์ไป 


เมื่อวันหนึ่ง ตามคำที่พระเยซูคริสต์ได้กล่าวไว้ว่า พระองค์จะกลับมารับผู้เชื่อและพิพากษามนุษย์ทุกคน !! จึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราต้องดำเนินชีวิตในแต่ละวันด้วยการเตรียมตัวรับการกลับมาของพระองค์อยู่เสมอ คือระวังระไวในวิญญาณจิตทุกเวลา เพื่อเราจะไม่เป็นเจ้าสาวที่ขาดน้ำมันตะเกียง 


“เพราะว่าพวกยิวและพวกกรีก ไม่ทรงถือว่าต่างกัน ด้วยว่าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกันของคนทั้งปวง ซึ่งทรงโปรดอย่างบริบูรณ์แก่คนทั้งปวงที่ทูลขอต่อพระองค์” หนังสือโรม 10:12 KJV https://www.bible.com/bible/175/ROM.10.12.KJV


ดังนั้น ทุกชนชาติ ทุกเผ่า ทุกภาษา จึงต้องยำเกรงและยอมรับต่อพระนามของพระเจ้า ผู้ประทานชีวิตนิรัดร ให้แก่พวกเขา โดยทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์ 

ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทำงานไปถึงคนรอบข้างที่ยังไม่ได้สัมผัสความรักของพระเยซู โปรดเปิดตาใจของพวกเขา ด้วยพระเมตตาคุณของพระองค์ด้วย อาเมน

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.