ทนทุกข์เพื่อมงกุฎแห่งชีวิต

Intimacy Thursday 12 July 2018
“เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงตักเตือนบรรดาผู้อาวุโสในพวกท่าน ในฐานะที่ข้าพเจ้าก็เป็นทั้งผู้อาวุโส และเป็นพยานถึงความทุกข์ทรมานของพระคริสต์ และเป็นหุ้นส่วนที่จะรับศักดิ์ศรีที่กำลังจะปรากฏ”
‭‭1 เปโตร‬ ‭5:1‬ ‭THSV11‬‬
 
+ อาจารย์เปาโลเป็นแบบอย่าง ในการดำเนินชีวิตและปรนนิบัติพระเจ้า พระเยซู ตลอดชีวิตของท่าน 
ท่านปรนนิบัติพระจ้าด้วยเต็มกำลังความเชื่อ เสม แม้ว่าทาานจะโดนข่มเหงมากมาย สิ่งที่ทีานหนุนใจเรา คือ การเป็นพยานถึงความทุกข์ยากของพระเยซูคริสต์ 
 
+ สิ่งที่สำคัญคือเราจะได้รับศักดิ์ศรีร่วมกับพระเยซู คือมงกุฎแห่งชีวิตที่พระองค์สัญญาไว้ ซึ่งไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ ถ้าเขาไม่ยินดีตัดสินใจที่จะทนทุกข์กับพระเยซู เอเมน !!

Leave a Comment

Your email address will not be published.