ทนทุกข์เพื่อพระเยซูคริสต์

Intimacy Friday 5 October 2018
“เพราะเหตุนี้ ข้าพเจ้าเปาโลผู้เป็นนักโทษเนื่องจากการประกาศพระเยซู คริสต์เพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นคนต่างชาติ”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭3:1‬ ‭THSV11‬‬
 
+ การมีชีวิตที่ยืนหยัดและจริงจังในการประกาศข่าวประเสริฐของอาจารย์เปาโล ทำให้เราต้องตระหนักมากขึ้น แม้ว่าผลลัพธ์ที่อาจารย์เปาโลต้องเตอคือการติดคุก แต่ท่านก็ไม่ได้บ่นต่อว่าพระเจ้าแต่ประการใด 
+ เราเห็นได้โดยตลอดว่า พระวิญญาณได้พูดคุยและเป็นกำลังใจให้ท่านอยู่ตลอดเวลาที่ท่านเผชิญเหตุการณ์เหล่านี้ 
+ เราจึงต้องพึ่งพาพระเจ้าในการยืนหยัดประกาศพระกิตติคุณของพระองค์อย่างซื่อสัตย์

Leave a Comment

Your email address will not be published.