ทนทุกข์เพื่อพระนามพระเยซู

  • Intimacy Sunday 8 July 2018
“ถ้าพวกท่านถูกด่าเพราะพระนามของพระคริสต์ พวกท่านก็เป็นสุข เพราะว่าพระวิญญาณแห่งพระสิริคือพระวิญญาณของพระเจ้า สถิตกับพวกท่าน”
‭‭1 เปโตร‬ ‭4:14‬ ‭THSV11‬‬
 
+ เมื่อเราตัดสินใจเดินตาม พระเยซู เราแบกกางเขน ตามพระองค์. เราถูกต่อว่า เพราะนามพระองค์. เราก็เป็นสุขได้ นี่คือการยืนหยัดร่วมกับพระองค์ 
+ การถูกข่มเหงเพราะความเชื่อ เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคริสเตียน โปรดให้พระวิญญาณเป็นกำลังให้กับเรา เพื่อเราจะมีกำลังที่จะผ่านสถานการณ์ไปได้ด้วยพระเมตตาคุณของพระองค์ อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.