ทนทุกข์เพื่อทดสอบเรา

Intimacy Saturday 7 July 2018
“ท่านที่รักทั้งหลาย อย่าแปลกใจกับความทุกข์ยากแสนสาหัสที่กำลังเกิดขึ้นกับพวกท่าน เพื่อทดสอบพวกท่านนั้น ราวกับว่าสิ่งประหลาดเกิดกับพวกท่าน แต่จงชื่นชมยินดีเสมอ ที่ได้มีส่วนร่วมในความทุกข์ยากของพระคริสต์ เพื่อว่าเมื่อพระสิริของพระองค์ปรากฏ พวกท่านก็จะชื่นชมยินดีจนเนื้อเต้น”
‭‭1 เปโตร‬ ‭4:12-13‬ ‭THSV11‬‬
 
+ ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์เมตตาประทานความทุกข์ยาก มาให้เพื่อเห็นแก่เรา ในบางเวลา สอ่งเหล่านี้มาเพื่อทดสอบให้เรามีความเชื่อ วางใจและเกิดการชื่นชมยินดี  เพราะเราได้มีส่วนร่วมในการทนทุกข์เช่นเดียวกับพระเยซูคริสต์ และเราเองจะได้ถวายเกียรติแด่พระบิดาในเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน ขอบคุณพระบิดา 

Leave a Comment

Your email address will not be published.