ทนทุกข์เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า

Intimacy Monday 9 July 2018
“แต่อย่าให้ใครในพวกท่านทนทุกข์ฐานเป็นฆาตกร หรือเป็นขโมย หรือเป็นคนทำชั่ว หรือเป็นคนที่เที่ยวยุ่งกับธุระของคนอื่น แต่ถ้าทนทุกข์เพราะได้ชื่อว่าเป็นคริสตชน ก็อย่าให้คนนั้นละอายเลย แต่ให้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเพราะชื่อนั้น”
‭‭1 เปโตร‬ ‭4:15-16‬ ‭THSV11‬‬
 
+ เราเป็นผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ และยินดีที่จะดำเนินชีวิตตาม พระทัยพระบิดา ขอพระองค์เป็นผู้ที่นำหน้าชีวิตให้ไปถึงน้ำพระทัยพระบิดา และยินดีทนทุกข์ในความเป็นลูกของพระองค์ และถวายเกียรติชีวิตแด่พระองค์เท่านั้น 
 
+ พระองค์ทรงเป็นคำตอบในทุกสิ่ง และเรารับการเปลี่ยนแปลงเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ เราจึงไม่ได้ทนทุกข์เพราะการดำเนินชีวิตในความบาปอีกต่อไป แต่เพื่อถวายเกียรติแด่พระบิดา

Leave a Comment

Your email address will not be published.