ทนทุกข์เพราะการทำดี

 

Intimacy 15 June 2018
“เพราะจะเป็นความดีความชอบอย่างไร ถ้าพวกท่านสู้ทนเมื่อถูกเฆี่ยนเพราะการทำชั่วนั้น? แต่ถ้าพวกท่านทำดีและต้องทนทุกข์ลำบาก สิ่งนี้ก็จะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า เพราะพระเจ้าทรงเรียกพวกท่านเพื่อจุดประสงค์นี้ เพราะว่าพระคริสต์ทรงทนทุกข์เพื่อพวกท่าน พระองค์ทรงวางแบบอย่างแก่พวกท่าน เพื่อท่านจะได้ดำเนินตามรอยพระบาทของพระองค์”
‭‭1 เปโตร‬ ‭2:20-21‬ ‭THSV11‬‬
 
+ ทางของพระบิดาไม่ใช่ทางแบบโลก เมื่อตัดสินใจเดินติดตามพระเยซูคริสต์แล้ว เราต้องยินดีรับความทุกข์ยากลำบาก แบบเดียวกับที่พระองค์เผชิญ พระคุณของพระองค์เท่านั้นที่นำหน้าเราอยู่
 
+ พระเยซูวางแบบให้เราเดินติดตามพระองค์ เราทำดีเพราะพระเยซูเป็นแบบให้เรา เราแสดงออกความรักที่ไม่มีเงื่อนไข พระเยซูก็เป็นแบบให้เรา ดังนั้น เมื่อเราถูกข่มเหงเพราะ สิ่งดีนี้ ก็ขอให้เราขอบคุณพระบิดาเสมอ เพราะพระเยซูก็เผชิญทุกอย่างมาก่อนหน้านี้เพราะเรา เช่นกัน 

Leave a Comment

Your email address will not be published.