ทนทุกข์เพราะการทำดี

Intimacy Tuesday 26 June 2018
“เพราะว่าการทนทุกข์เพราะทำดี ถ้าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า ก็ดีกว่าการทนทุกข์เพราะทำชั่ว”
‭‭1 เปโตร‬ ‭3:17‬ ‭THSV11‬‬
 
+ ขอบคุณพระเจ้า พระบิดายาเวห์ ผู้ที่มีแผนการอันดีเลิศให้แก่เราทั้งหลาย เมื่อเราเดินในทางพระเยซูคริสต์ เรายินดีแบกกางเขนร่วมกับพระองค์ และให้พระองค์นำหน้าเราไปในทุกทาง 
 
+ พระเมตตา พระทัยของพระองค์จะอยู่เหนือชีวิตของเรา เมื่อเราทนทุกข์เพราะทำดีเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์เราก็เป็นสุข เพราะพระบิดาได้รับเกียรติผ่านเรา. ขอบคุณพระเจ้าที่ลูกจะมีกำลังในการทำดีเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ตลอดไป เอเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.