ถ้าพวกเจ้าฟังเสียงเราจริงๆ และรักษาพันธสัญญาของเราไว้ พวกเจ้าจะเป็นของล้ำค่าของเราที่เราเลือกสรรจากท่ามกลางชนชาติทั้งปวง

Intimacy Monday 5 August 2019
ฉะนั้น ถ้าพวกเจ้าฟังเสียงเราจริงๆ และรักษาพันธสัญญาของเราไว้ พวกเจ้าจะเป็นของล้ำค่าของเราที่เราเลือกสรรจากท่ามกลางชนชาติทั้งปวง เพราะแผ่นดินทั้งสิ้นเป็นของเรา พวกเจ้าจะเป็นอาณาจักรปุโรหิต และเป็นชนชาติบริสุทธิ์สำหรับเรา นี่เป็นถ้อยคำที่เจ้าต้องบอกกับคนอิสราเอล”
อพยพ 19:5‭-‬6 THSV11
แม้ว่าพระเจ้าจะให้สิทธิเราในการตัดสินใจไดเด้วยตัวเอง แต่พระองค์ก็ยังตะย้ำเน้นเราให้รู้ว่า ถ้าเราเลือกที่จะเชื่อฟังพระองค์ และรักษาพระวจนะให้เป็นจริง พระองค์จะประทานสิ่งที่ยิ่งใหญ่แก่เรา อย่างที่พระองค์ได้ประทานให้แก่อิสราเอล
เพราะพวกเขาเชื่อฟัง แม้จะบ่นต่อว่าตัวแทนพระเจ้าอยู่ พระองค์ได้ยกพวกเขาให้เป็นชนชาติที่บริสุทธิ์ของพระองค์
การตอบสนองต่อเสียงพระเจ้าจึงสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ขอให้ชีวิตเราเป็นชีวิตแห่งการเชื่อฟังพระเจ้าอย่างแม้จริง

Leave a Comment

Your email address will not be published.