ถ้อยคำของเราเป็นประกาศิตจากสวรรค์

ถ้อยคำของเราเป็นประกาศิตจากสวรรค์

พระวิญญาณได้บอกกับลูกเลยเช้านี้ถึงทุกคำที่ลูกพูดออกมาสิ่งนั้นเป็นคำพูดที่จะทำให้มันเกิดขึ้นในแผ่นดินโลก ดังนั้นทุกคำที่พูดออกมามีผลต่อแผ่นดินโลกและอาณาจักรสวรรค์ ลูกต้องพูดทุกคำออกมาด้วยความพูดและถ้อยคำแห่งความเชื่อ ว่าสิ่งนั้นจะได้เกิดขึ้นเพื่อถวายเกียรติแด่พระบิดาและทำให้แผ่นดินของพระองค์แพขยะออกไปผ่านชีวิตของลูก

ลูกได้ประกาศความเชื่ออย่างเต็มเปี่ยมด้วยฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณ และลูกมีความตั้งใจอยากให้งานของพระบิดาสำเร็จผ่านชีวิตของลูก ขอโปรดใช้ผู้เล็กน้อยในบรรดาผู้เล็กน้อยที่สุดอย่างลูกด้วย

เมื่อลูกประกาศความเชื่อออกมาสิ่งนั้นจะได้สําเร็จเกิดขึ้นตามเวลาและพระทัยของพระองค์

เหตุฉะนั้นเราจึงไม่ควรจะพูดในสิ่งที่เป็นแง่ลบและในสิ่งที่ไม่เสริมสร้างพระกายของพระองค์เพราะสิ่งเหล่านี้จะวนกลับมาหาชีวิตของเราเองและค่อยๆกัดเซาะจิตวิญญาณให้ตายไปทีละเล็กละน้อย ทุกคำพูดแง่ลบส่งผลต่อจิตวิญญาณของเราโดยตรงโดยที่เราอาจไม่รู้ตัว ดังนั้นต้องขอให้วิญญาณปกป้องเราจากคำพูดและความคิดแง่ลบเหล่านี้ทุกๆเวลา

เราจะมอบลูกกุญแจแผ่นดินสวรรค์ให้ไว้แก่ท่าน ท่านจะกล่าวห้ามสิ่งใดในโลก สิ่งนั้นก็จะถูกกล่าวห้ามในสวรรค์ เมื่อท่านจะกล่าวอนุญาตสิ่งใดในโลก สิ่งนั้นจะกล่าวอนุญาตในสวรรค์ด้วย”

มัทธิว 16:19 TH1971

https://bible.com/bible/275/mat.16.19.TH1971

Leave a Comment

Your email address will not be published.