ถ่อมใจ อ่อนโยน อดทนต่อกันด้วยความรัก

Intimacy Saturday 20 October 2018
“คือจงถ่อมใจและมีความสุภาพอ่อนโยนอยู่เสมอ จงอดทน จงอดกลั้นต่อกันและกันด้วยความรัก”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭4:2‬ ‭THSV11‬‬
 
+ พระเยซูคริสต์เป็นผู้ที่อ่อนสุภาพ และเราเองก็จะเป็นอย่างพระองค์คือ มีใจที่อ่อนสุภาพและใจถ่อม 
การอดกลั้นต่อกันและกัน เป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความแข็งแรงให้คริสตจักร เราต้องให้พระวิญญาณเป็นผู้ที่ช่วยเรา ให้เรามีกำลังที่จะทำได้ ด้วยพระคุณของพระองค์ 

Leave a Comment

Your email address will not be published.