ถ่อมใจแล้วพระบิดาจะยกขึ้น

Intimacy Tuesday 17 July 2018
“เพราะฉะนั้น พวกท่านจงถ่อมตัวลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้า เพื่อว่าพระองค์จะทรงยกพวกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันควร”
‭‭1 เปโตร‬ ‭5:6‬ ‭THSV11‬‬
 
+ ใจถ่อม เป็นสิ่งที่พระเยซูเป็นแบบอย่างให้เราได้เห็น พระองค์ทำเป็นชีวิต ตลอดเวลาของพระองค์ เราเองจึงมีแบบอย่าง นี้แล้ว และให้เราทำต่อไปด้วยพระคุณและฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณ  เมื่อเวลามาถึงพระองค์จะยกชีวิตของเราขึ้น เอง 

Leave a Comment

Your email address will not be published.