ถ่อมใจลงต่อพระบิดา

“สิ่งเหล่านี้มือของเราได้กระทำทั้งสิ้น สิ่งเหล่านั้นจึงเป็นขึ้นมา พระเจ้าตรัสดังนี้ แต่นี่ต่างหากที่เราจะมอง คือเขาผู้ที่ถ่อมและสำนึกผิดในใจ และตัวสั่นเพราะคำของเรา”
‭‭อิสยาห์‬ ‭66:2‬ ‭TH1971‬‬

พระบิดาสอนเราให้รู้ว่า เราทั้งหลายมีความไม่สมบูรณ์และกำลังรับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระคริสต์ สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือการไวต่อพระวิญญาณภายในเรา เมื่อพระวิญญาณพูด เตือน กำชับ บอก ให้เราได้รีบตอบสนองให้รวดเร็ว
และสิ่งที่พระบิดาได้มองและปรารถนาจากชีวิตของเรา คือ

1. ผู้ที่ถ่อมใจต่อพระบิดา
2. ผู้ที่สำนึกและกลับใจใหม่อยู่เสมอ ตระหนักในความไม่สมบูรณ์เพื่อเปิดรับพื้นที่ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้
เป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้น
3. ยำเกรงพระบิดา

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.