ตระหนักในการทรงเรียกและเลือกของพระบิดา

Intimacy Friday 3 August 2018 
“เพราะเหตุนั้น ข้าพเจ้าพร้อมเสมอที่จะเตือนความจำท่านทั้งหลายถึงสิ่งเหล่านี้ ถึงแม้ว่าพวกท่านรู้และตั้งมั่นในความจริงนั้นแล้ว ตราบที่ข้าพเจ้ายังอยู่ในกาย นี้ ข้าพเจ้าเห็นสมควรที่จะฟื้นความจำพวกท่าน”
‭‭2 เปโตร‬ ‭1:12-13‬ ‭THSV11‬‬
 
+ การตระหนักในสิ่งที่เป็นพระสัญญาของพระเยซูคริสต์ ในชีวิตนั้น สำคัญกับเราทั้งหลายมาก ในสิ่งที่พระองค์ได้สัญญาเอาไว้  
+ การสะสมพระวจนะ พระสัญญา คำสั่งของพระเยซูคริสต์ ในพระคัมภีร์จึงจำเป็นต้องมาก ต่อการดำเนินชีวิตของเราเอง ซึ่งพระวจนะก็เป็นทั้งโคมส่องเท้า และในขณะเดียวกันก็เป็นอาหาร ฝ่ายจิตวิญญาณด้วย  
+ การที่พระเยซูคริสต์ได้เรียกและเลือกเรา เพื่องานของพระองค์เอง และการที่เราจะ/ด้ไปถึงยังแผ่นดินสวรรค์จึงเป็นสิ่งสำคัญ มากกับเรามาก ขอบคุณพระเจ้า ขอ พระวิญญาณเป็นกำลังและนำหน้าเราต่อไป ด้วย อาเมน 
 

Leave a Comment

Your email address will not be published.