ดำเนินชีวิตให้เหมือนคนมีปัญญา

Intimacy Saturday 17 November 2018
“เพราะว่าทุกๆ สิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็เป็นความสว่าง ดังนั้นจึงมีคำกล่าวว่า คนที่หลับอยู่ จงตื่นขึ้น และจงเป็นขึ้นจากตาย แล้วพระคริสต์จะทรงส่องสว่างแก่ท่าน เพราะฉะนั้น จงระวังในการดำเนินชีวิตให้ดี อย่าเหมือนคนไร้ปัญญา แต่ให้เหมือนคนมีปัญญา”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭5:14-15‬ ‭THSV11‬‬
 
+ ดำเนินชีวิตอย่างคนมีปัญญา ในทางของพระเยซูคริสต์ พระองค์สำแดงความสว่างให้เราได้เห็น เราเป็นลูกแห่งความสว่างแล้ว 
 
+ สิ่งดีที่พระเยซูคริสต์ได้สำแดงจนเป็นที่ประจักษ์ จะทำให้เราดำเนินตามได้อย่างชัดเจน พระองค์เป็นแสงสว่างแก่ชีวิตของเราเสมอ ให้พระองค์ได้รับเกียรติผ่านชีวิตของเราเสมอด้วย

Leave a Comment

Your email address will not be published.