ดำเนินชีวิตให้สมกับการทรงเรียก

Intimacy Friday 19 October 2018
“เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าผู้เป็นนักโทษโดยเห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอวิงวอนพวกท่านให้ดำเนินชีวิตสมกับการทรงเรียกที่ท่านได้รับการทรงเรียกมานั้น”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭4:1‬ ‭THSV11‬‬
+ เมื่อพระเจ้าเรียกเราให้มาอยู่ในร่มพระคุณพระองค์แล้ว เราต้องดำเนินชีวิตอย่างถวายเกียรติแด่พระองค์ ที่สุด อย่าทำให้พระองค์เสียใจ 
+ เราดูชีวิตของพระเยซูคริสต์ที่ดำเนินชีวิตตามการทรงเรียกของพระบิดา ตชอดช่วงเวลาของพระองค์ เราต้องขอพระวิญญาณช่วยเราทุกวัน ขอพระเกียรติมีแด่พระองค์

Leave a Comment

Your email address will not be published.