ดำเนินชีวิตในความรักแบบพระเยซูคริสต์

Intimacy Saturday 10 November 2018
“และจงดำเนินชีวิตในความรักเช่นเดียวกับที่พระคริสต์ทรงรักเรา และประทานพระองค์เองเพื่อเรา ให้เป็นเครื่องถวายและเครื่องบูชาที่ทรงโปรดปรานแด่พระเจ้า”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭5:2‬ ‭THSV11‬‬
 
+ ดำเนินชีวิตในความรัก แบบที่พระเยซูคริสต์เป็น จะดำเนินชีวิตในความรักได้ ก็ต้องมีประสบการณ์ความรักจากพระเยซู ทุกวัน เพื่อเติมเต็ม จิตวิญญาณ ให้เป็นเหมือนพระองค์
 
+ การสัมผัสความรักแท้ ที่ไม่มีเงื่อนไขนั้น เราต้องขอให้พระวิญญาณเป็นผู้ที่ทำงานในชีวิตของเราเพื่อการเปลี่ยนแปลงให้เราเป็นคนที่ให้ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขแก่คนอื่นได้ 

Leave a Comment

Your email address will not be published.