ดำเนินชีวิตแบบเอโนค

ดำเนินชีวิตแบบเอโนค

ปฐก.5:21-24

เอโนคเป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยมที่ทำให้เราเห็นว่าคนธรรมดาที่พระเจ้าให้เกิดมาบนโลก ก็ไม่จำเป็นต้องดำเนินตามวิธีตามธรรมชาติที่พระเจ้าไว้กำหนดไว้

เอโนคอยู่บนโลกรวมทั้งสิ้น 365 ปี และพระวจนะกล่าวไว้ว่า ” ท่านเดินกับพระเจ้าและพระองค์ก็รับท่านไป ”

เอโนคดำเนินกับพระเจ้าแล้วก็หายไปเพราะพระเจ้าทรงรับเขาไป ปฐก.5:24

เราได้เรียนรู้จากชีวิตของเอโนคได้หลายสิ่งในพระวจนะตอนนี้

เอโนคดำเนินชีวิตกับพระเจ้า : เราสามารถเข้าใจได้ว่า เอโนคดำเนินชีวิตแต่ละวันไปกับพระเจ้า นั่นคือการที่ท่านมีชีวิตชอบธรรม และบริสุทธิ์จำเพราะพระพักตร์พระเจ้า จนพระองค์พอพระทัยที่จะรับท่านโดยท่านไม่ต้องตาย เพราะในช่วงเวลานั้น คนมีอายุยืนอย่างน้อยก็มากกว่า 500 ปี

เอโนคอยู่ในเส้นทางของพระเจ้า : เราเชื่อได้ว่าการที่เอโนคได้เดินกับพระเจ้า ในช่วงเวลาของท่าน แต่ละวัน นั้น ท่านก็ได้ดำเนินอยู่ในเส้นทางที่พระเจ้าพอพระทัย โดยไม่หันซ้ายหรือขวา แต่มุ่งไปที่พระเจ้าเท่านั้น เปรียบได้กับเราที่ต้องดำเนินตามน้ำพระทัยของพระบิดาในแต่ละวัน

เอโนคเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า : ฮีบรู 11: 5 ” โดยความเชื่อ เอโนคจึงถูกรับขึ้นไปเพื่อไม่ให้ท่านประสบกับความตาย ไม่มีผู้ใดพบท่านเพราะพระเจ้าทรงรับท่านไปแล้ว เพราะก่อนที่จะรับท่านขึ้นไปนั้น ท่านได้รับการรับรองแล้วว่าท่านเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า”

การดำเนินชีวิตให้พระเจ้าพอพระทัยนั้น ก็คือการดำเนินในพระวจนะ และการดำเนินในพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่คอยนำหน้าเรา ให้อยู่ในน้ำพระทัยและเป็นตามแผนงานของพระองค์ ผ่านชีวิตของเรา

Leave a Comment

Your email address will not be published.