ดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยแบบพระเยซู

ดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยแบบพระเยซู

หัวใจของการดำเนินชีวิตคริสเตียน ไม่เพียงรับพระพรและการดูแลชีวิตจากพระบิดา เท่านั้น และแม้ว่าพระคุณความรอดเป็น พระเมตตาคุณที่เราได้รับมาเปล่า. ๆ เราก็ต้องตอบสนองต่อ พระคุณนี้ อย่างเข้าใจ และถูกต้องด้วย

ขอพระบิดาเปิดเผยน้ำพระทัยในชีวิต

ผู้เชื่อต้อง อธิษฐานขอการเปิดเผย แผนการในชีวิตคริสเตียน ที่พระบิดามีพระประสงค์ มาถึงชีวิตอย่างเจาะจง ควบคู่ไปกับการ ปรนนิบัติรับใช้ พระเจ้า. และผู้อื่น และงานคริสตจักร อย่างซื่อสัตย์

เลียบแบบการดำเนินชีวิตแบบพระเยซู

พระเยซูเป็นแบบอย่างใก้แก่เราในทุกมิติชีวิต ทั้งฝ่ายร่างกาย จิตใจและวิญญาณจิต. ผู้เชื่อต้อง อธิษฐานขอให้ พระวิญญาณบริสุทธิ์สอนและสร้างชีวิต ให้เป็นเหมือนพระองค์ เช่น การดำเนินชีวิตที่ตายต่อตนเอง ไม่อยู่เพื่อตนเอง เป็นต้น

“พระเยซูตรัสกับเขาว่า “อาหารของเราคือการกระทำตามพระทัยของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา และทำให้งานของพระองค์สำเร็จ”

‭‭ยอห์น‬ ‭4:34‬ ‭KJV‬‬

https://www.bible.com/175/jhn.4.34.kjv

“เราใช้ท่านทั้งหลายไปเกี่ยวสิ่งที่ท่านมิได้ลงแรงทำ คนอื่นได้ลงแรงทำ และท่านได้ประโยชน์จากแรงของเขา””

‭‭ยอห์น‬ ‭4:38‬ ‭KJV‬‬

https://www.bible.com/175/jhn.4.38.kjv

Leave a Comment

Your email address will not be published.