ซึ่งโดยกางเขนนั้นโลกได้ตายจากข้าพเจ้า และข้าพเจ้าก็ได้ตายจากโลก

แม้แต่คนที่เข้าสุหนัตแล้ว ก็ไม่ได้ประพฤติตามธรรมบัญญัติ แต่พวกเขาปรารถนาให้พวกท่านเข้าสุหนัต เพื่อพวกเขาจะได้เอาเนื้อหนังของพวกท่านไปอวด 14ข้าพเจ้าไม่ขออวดอะไรนอกจากเรื่องกางเขนของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ซึ่งโดยกางเขนนั้นโลกได้ตายจากข้าพเจ้า และข้าพเจ้าก็ได้ตายจากโลก กท 6:13-14ุ
  • เพียงเรามีพระเยซู นำชีวิตเรา เราอวดพระเยซูในชีวิตให้คนทั้งโลกได้รู้ ว่าพระองค์รักพวกเขามากแค่ไหน
  • โลหิตพระเยซู ที่กางเขน ก็มากเพียงพอที่จะนำให้เรามีชัยเหนือโลก และ นำการเปลี่ยนแปลงมาถึงชีวิตเรา
  • เราไม่มีหน้าตา อีกต่อไป ไม่มีเกียรติ ๆ มีแต่พระเยซูในชีวิต เ่่ท่านี้น

Leave a Comment

Your email address will not be published.