ชื่อของเจ้าจะเป็นอิสราเอล

พระเจ้าตรัสแก่ท่านว่า “เจ้ามีชื่อว่ายาโคบ เขาจะไม่เรียกเจ้าว่ายาโคบต่อไป เพราะชื่อของเจ้าจะเป็นอิสราเอล” ดังนั้นพระองค์ทรงเรียกท่านว่าอิสราเอล ปฐก 35:10
เมื่อพระเจ้าเลือกที่จะใช้คนที่พระองค์ได้ตั้งไว้ พระองค์จะเตรียมชีวิตและปัจจัยจำเป็นต่าง  ๆเพื่อสานต่องานของพระองค์ให้สำเร็จ ยาโคบได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น อิสราเอล และชื่อ ยังคงมีอิทธิพลมากในอันดับต้น ๆ ของโลก ในปัจจุบัน
พระเจ้าของเรานั้นยิ่งใหญ่สูงสุด เมื่อพระองค์รับรองสิ่งที่เราทำแล้ว พระองค์จะได้ทำให้สำเร็จ เพื่อพระนามของพระองค์จะได้รับเกียรติ พระองค์จะประทานความจำเป็นทุกสิ่งให้ และพระองค์จะใช้ และยกชู ลูกที่รัรกของพระองค์ ให้เต็มบริบูรณ์ในทางของพระองค์

Leave a Comment

Your email address will not be published.