ชื่นชมยินดีแม้ยังไม่เห็นพระบิดา

Intimacy Friday 25 May 2018 
“พระองค์ผู้ที่พวกท่านไม่เคยเห็น แต่พวกท่านยังรักพระองค์อยู่ แม้ว่าขณะนี้พวกท่านไม่เห็นพระองค์ แต่พวกท่านยังเชื่อและชื่นชมยินดี ด้วยความยินดีเป็นล้นพ้นสุดจะพรรณนา เพราะได้รับความรอดแห่งวิญญาณจิตอันเป็นผลจากความเชื่อของพวกท่าน”
‭‭1 เปโตร‬ ‭1:8-9‬ ‭THSV11‬‬
 
+ ขอบคุณพระบิดาที่เราสามารถ สัมผัสการเป็นอยู่ของพระองค์ด้วยวิญญาณจิตของเรา ผ่านความเชื่อ ผ่านความรักที่พระองค์ได้ประทานให้. ทำให้ชีวิตของเราเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี 
 
+ ยิ่งไปกว่านั้น เราก็ได้รับความรอดอันเป็นนิรันดร์ ผ่านมาถึงชีวิตของเรา ด้วย ยิ่งเป็นความชื่นชมยินดี ที่สุด เพราะพระคุณพระเจ้าได้มาถึงเราแม้เราเป็นคนบาปและไม่สมบูรณ์ ขอบคุณพระบิดา

Leave a Comment

Your email address will not be published.