ชีวิตแห่งการสรรเสริญพระบิดา

” ขอให้บรรดาคนที่แสวงหาพระองค์เปรมปรีดิ์และยินดีในพระองค์ และขอให้บรรดาคนที่รักความรอดของพระองค์ กล่าวเสมอว่า “ขอให้พระเจ้าเป็นที่ยกย่องเถิด” สดด.70:4

ชีวิตแห่งการสรรเสริญพระบิดา เป็นวิถีชีวิตของผู้เชื่อที่ต้องยึดถือและดำเนินเอาไว้เสมอ เพราะว่า โลกนี้เต็มไปด้วยความบาปมากมาย และทำให้การดำเนินชีวิตในแต่ละวัน อาจเต็มไปด้วย อุปสรรค ความยากลำบาก ความอิจฉาริษฉา คำพูดแง่ลบ การเอาเปรียบและการทำลายกัน

เมื่อเรามีชีวิตแห่งการแสวงหาพระบิดาอยู่เสมอแล้ว เราจะสามารถสัมผัสในพระคุณความรักที่เต็มเปี่ยมได้อยู่เสมอ เราสามารถที่จะเผชิญสิ่งต่าง  ๆ บนโลกนี้ได้ด้วยกำลัง และฤทธิ์เดชที่มาจากพระองค์อย่างเต็มเปี่ยม

เมื่อเราเริ่มต้นวันใหม่ด้วย การอธิษฐาน แสวงหาพระบิดา แล้ว เชื่อแน่ได้ว่า ตลอดทั้งวัน เราจะเต็มด้วยความชื่นชมยินดี และสันติสุขที่มาจากพระองค์
ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020

ชีวิตอธิษฐาน

ชีวิตในพระคริสต์

ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์

ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน

หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.