ชีวิตเดโบราห์ ตอนที่ 2

ชีวิตเดโบราห์ (2)

นางใช้คนไปเรียกบาราคบุตรอาบีโนอัม ให้มาจากเคเดชในนัฟทาลีและกล่าวแก่เขาว่า “พระยาห์เวห์พระเจ้าของอิสราเอลทรงบัญชาท่านว่า ‘จงไปรวบรวมพล 10,000 คน จากเผ่านัฟทาลีและเผ่าเศบูลุนไว้ที่ภูเขาทาโบร์ 7และเราจะชักนำสิเสราแม่ทัพของยาบินให้มาพบกับเจ้าที่แม่น้ำคีโชน พร้อมกับรถรบและกองทหารของเขา และเราจะมอบเขาไว้ในมือของเจ้า’ ” ผวฉ.4:6-7

เมื่อถึงเวลาของพระเจ้า พระองค์ก็ใช้เดโบราห์ให้เผยวจนะแก่อิสราเอลถึงการรวบรวมกำลังที่จะไปรบกับฝ่ายศัตรู และพระองค์สัญญาจะมอบศัตรูไว้ในมือของพวกเขาด้วย

ถ้อยคำจากเดโบราห์ที่มาถึงอิสราเอลนั้นสามารถสร้างความเหิกเหิมได้อย่างมากมาย หลังจากที่ก่อนหน้านี้พวกเขาได้ละทิ้งพระเจ้าและดำเนินชีวิตในบาปเพราะขาดผู้นำไปช่วงเวลาหนึ่ง พระเจ้ายังคงใช้ผู้เผยวจนะในการนำทิศทางของพระองค์ผ่านมาถึงประชากรของพระองค์

ปัจจุบัน เมื่อ พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้อยู่ในเราทุกคนที่เป็นผู้เชื่อแล้ว เราสามารถใช้ของประทานพระวิญญาณในการเสริมสร้างพระกายของพระองค์เพื่อทำให้พระกายได้บรรลุถึงพระราชกิจของพระองค์ได้อย่างบริบูรณ์ ของประทานการเผยวจนะ เป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างพระกาย ทั้งการเผยวจนะส่วนตัวหรือคริสตจักรเองก็ตาม พระกายก็จะได้รับพระพรอย่างมาก

Leave a Comment

Your email address will not be published.